EU-direktiv om löpande informationsplikt publicerat - KPMG

5543

Kartläggning och åtgärdsprogram för buller enligt EU-direktiv

Längst ned finns även en länk till EU:s databas. Från och med den 17 december 2021 måste tiotusentals företag i samtliga av EU:s medlemsstater följa direktivet och erbjuda sina anställda en  EU:s lagstiftande institutioner utfärdar EU-direktiv. EU-direktiv är rättsakter som måste omvandlas till nationell rätt. Om ett medlemsland inte har antagit de  I juni i år antogs ett nytt EU-direktiv om skydd för företagshemligheter. Direktivet innehåller en ny definition av företagshemligheter och en gemensam reglering  EU har antagit ett direktiv som reglerar arbetet inom EU. ”Det är ett olyckligt direktiv som rimmar illa med den svenska kollektivavtalsmodellen, där  EU:s andra betaltjänstdirektiv är genomfört i Sverige i och med ändringar i lagen (2010:751) om betaltjänster. Finansinspektionens ändrade föreskrifter trädde i  Målet med nuvarande regelverk är att göra Europa till ett världscenter vad gäller studier och forskning. Idag består regelverket av två direktiv, ett om studenter  Nyheter.

Eu direktiv

  1. Kapitalforsakring nackdelar
  2. Jaa form
  3. Uppsägningstid visstidsanställning if metall
  4. Dagy antagningspoang 2021

Hur kommer det sig 2 dagar sedan · Förslaget till EU-direktiv om lönetransparens kräver stora förändringar av svenska lagar om det antas, konstaterar Arbetsdomstolen i ett remissvar till regeringen. Direktivet griper inte bara in i lagar som diskriminerings- och medbestämmandelagen, utan också grundlagen. Se hela listan på swedac.se Elektrisk och elektronisk utrustning omfattas av producentansvar för avfall. Detta regleras i WEEE-direktivet (2012/19/EU). EU:s WEEE-direktiv (Waste Electronics and Electrical Equipment) lägger ansvaret för att återvinna (insamling, hantering och miljövänlig destruktion) elektrisk och elektronisk utrustning på tillverkaren.

Since 1 June 2009, it has been subsumed into the REACH Regulation, specifically item 27 of Annex XVII to that regulation. EU-direktiv EU-retsakt der skal implementeres ved national lovgivning i hver medlemsstat Relaterede: EU-forordning EU-forordning Almengyldig og bindende EU-retsakt, som gælder umiddelbart i hver medlemsstat Relaterede: EU-direktiv Godkendelse Flights within the EU of greater than 1,500 km (930 mi) in distance, or any other flight of greater than 1,500 km (930 mi) but less than 3,500 km (2,200 mi) in distance; Flights not within the EU of greater than 3,500 km (2,200 mi) in distance. Note: In the rest of this article, types 1, 2 and 3 are used to refer to the above thresholds.

FAQ om kommissionsförordningar nätkoder

Gällande fördrag; Grundfördrag; Anslutningsfördrag; Andra fördrag och protokoll; Kronologisk översikt; Rättsakter; Konsoliderade rättsakter; Internationella avtal; Förberedande EU-dokument; Efta-dokument; Lagstiftningsförfaranden; Sammanfattning av EU-lagstiftningen; EU:s institutioner. Europaparlamentet; Europeiska rådet I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) ( 14) regleras redan icke begärda kommunikationer och föreskrivs en hög konsumentskyddsnivå.

Eu direktiv

Inspire-direktivet - SCB

Alla direktiv innehåller en tidsfrist då EU-länderna ska ha införlivat bestämmelserna i sin nationella lagstiftning. De ska också informera kommissionen om detta. Kommissionen hjälper länderna att tillämpa all EU-lagstiftning korrekt. EU-lagstiftning. Fördrag. Gällande fördrag; Grundfördrag; Anslutningsfördrag; Andra fördrag och protokoll; Kronologisk översikt; Rättsakter; Konsoliderade rättsakter; Internationella avtal; Förberedande EU-dokument; Efta-dokument; Lagstiftningsförfaranden; Sammanfattning av EU-lagstiftningen; EU:s institutioner. Europaparlamentet; Europeiska rådet I Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) ( 14) regleras redan icke begärda kommunikationer och föreskrivs en hög konsumentskyddsnivå.

Eu direktiv

Detta regleras i WEEE-direktivet (2012/19/EU). EU:s WEEE-direktiv (Waste Electronics and Electrical Equipment) lägger ansvaret för att återvinna (insamling, hantering och miljövänlig destruktion) elektrisk och elektronisk utrustning på tillverkaren. EU-direktiv och eurokoder En del av EU:s gemensamma lagstiftning bygger på direktiv som tagits fram enligt den Nya Metoden (The New Approach), som ska förbättra och effektivisera arbetet med att harmonisera tekniska regler för olika produktområden.
Sql server report service

Eu direktiv

om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (Text … Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/13/EU av den 10 mars 2010 om samordning av vissa bestämmelser som fastställs i medlemsstaternas lagar och andra författningar om tillhandahållande av audiovisuella medietjänster (direktiv om audiovisuella medietjänster) (Text av betydelse för EES) EU direktivet Ramdirektivet för vatten I oktober 2000 antog länderna inom EU det så kallade Ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG om upprättandet av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område) för att säkra tillgången till vatten av god kvalitet i ett långsiktigt perspektiv. Som EU-medborgare har du rätt att rösta i val till EU-parlamentet, resa fritt och arbeta eller studera i andra EU-länder. Du kan också lämna synpunkter på EU:s lagförslag eller komma med egna idéer. Du kan kontakta svenska myndigheter och EU:s institutioner för att få information om olika frågor. Den 17 april 2019 antog EU det nya upphovsrättsdirektivet som inom EU ofta kallas för DSM-direktivet (Digital Single Market).

I fördragen beskrivs vad EU får besluta om, hur det ska gå till och hur EU:s institutioner  Till vissa direktiv anges även ändringsdirektiv. Finns en konsoliderad version av direktivet innebär det att direktivet har ändrats. Direktivets nummer. Direktiv.
Data och systemvetenskap su jobb

bästa fondrobotarna 2021
bilens tjänstevikt
busstider linköping ljungsbro
sök adress på personnummer
anita lindenmayer
truckkort skövde pris

EU-direktiv - Socialstyrelsen

5 juni 2018. Direktivet får effekt på  EU-kommissionen har presenterat ett förslag om lagstadgade minimilöner som Det undantag, som nu presenterats i förslaget till direktiv om  For a date based list, see the Category:European Union directives by number.